355 68 4000 110

 • English
 • Shqip
 • Testime & Kolaudime


  Matja dhe testimi I pajisjeve elektrike te centraleve dhe nenstacioneve elektrike te tensioneve 6kV deri ne 400 kV.
  (tgδ, rezistence ohmike, rezistence izolacioni, koeficient absorbimi, testim I relesi gazore, mbrojtjet elektro-mekanike te centraleve-hidro-termo-ere, rezistence tokezimi, koeficient transformimi, rryma rrjedhjeje, etj.)
  Analizat kimiko-fizike (komplekse) te vajrave elektrike e mekanike te centraleve e N/Stacione
  (tension shpimi, viskozitet, pike flakerimi, reaksioni acido-bazik, lageshtiren, etj. Konform kerkesave te rregullores se shfrytezimit).
  Rimont te pajisjeve elektrike te centraleve dhe N/Stacione (gjeneratori, transformatori, celesa me vaj e gaze te tjera)